Art. 1 Opdracht:

De opdracht tot juridische dienstverlening wordt bij uitsluiting geacht te zijn verstrekt aan en wordt aanvaard door de maatschap Klaver Van der Hooft Posch Advocaten en zal worden uitgevoerd door een aan Klaver Van der Hooft Posch Advocaten verbonden advocaat.

Art. 2 Urenregistratie:

De tijd die is besteed aan de door Klaver Van der Hooft Posch Advocaten ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 5 minuten per verrichting. Bij de declaraties wordt een overzicht van de geregistreerde werkzaamheden en daaraan bestede tijd verstrekt.

Art. 3 Gefinancierde rechtshulp:

In geval van gefinancierde rechtshulp zullen de door Klaver Van der Hooft Posch Advocaten verrichte werkzaamheden gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor eigen rekening van opdrachtgever blijven:

  • de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eenmalige eigen bijdrage per toevoeging;
  • de (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierecht, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Klaver Van der Hooft Posch Advocaten in rekening gebrachte kosten;
  • de eventueel door opdrachtgever verschuldigde bijdrage in de (proces)kosten van de wederpartij.

Klaver Van der Hooft Posch Advocaten is gerechtigd om ter zake van de eigen bijdrage en verschotten een voorschot in rekening te brengen. In geval gefinancierde rechtshulp is aangevraagd, doch nog niet is toegekend, dan wel de aanvraag in eerste aanleg is afgewezen, is Klaver Van der Hooft Posch Advocaten gerechtigd om overeenkomstig na te noemen artikel 4 een voorschot in rekening te brengen, onder verplichting dit te verrekenen met de opdrachtgever indien en voor zover en vanaf de datum van ingang daarvan gefinancierde rechtshulp wordt toegekend.

Art. 4 Overige zaken:

De door Klaver Van der Hooft Posch Advocaten verrichte werkzaamheden zullen in overeenstemming met voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden op basis van het met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief, te vermeerderen met 5% kantoorkosten, 21% BTW, (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Klaver Van der Hooft Posch Advocaten in rekening gebrachte kosten. Het overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer. Klaver Van der Hooft Posch Advocaten is gerechtigd om ter zake van honorarium en verschotten een voorschot in rekening te brengen.

Art. 5 Betaling/opschorting:

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien declaraties niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ad 15% over de hoofdsom verschuldigd. Tevens is Klaver Van der Hooft Posch Advocaten gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. Klaver Van der Hooft Posch Advocaten is te allen tijde gerechtigd, en opdrachtgever geeft op voorhand toestemming, om hetgeen zij opeisbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daarvan te verrekenen met gelden die Klaver Van der Hooft Posch Advocaten, dan wel na te noemen Stichting Derdengelden, van opdrachtgever onder zich heeft.

Art. 6 Derdengelden:

Klaver Van der Hooft Posch Advocaten verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op bankrekening nummer 35.07.46.966 (IBAN: NL51RABO0350746966) ten name van de Stichting Derdengelden Klaver Van der Hooft Posch Advocaten. Op deze rekening zullen worden gehouden gelden die Klaver Van der Hooft Posch Advocaten voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft. Behoudens anders overeengekomen zal Klaver Van der Hooft Posch Advocaten over gelden op genoemde derdenrekening geen rente verschuldigd zijn en geen administratie- of beheerkosten in rekening brengen.

Art. 7 Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Klaver Van der Hooft Posch Advocaten, waaronder begrepen de maatschap en personen die in loondienst of in opdracht van de maatschap werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (excl. BTW, kantoorkosten en verschotten) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

Art. 8 Derden:

In geval bij de uitvoering van de opdracht derden ingeschakeld worden, zijn de kosten van die derden voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht aan die derden door Klaver Van der Hooft Posch Advocaten verstrekt wordt, is Klaver Van der Hooft Posch Advocaten gerechtigd voorafgaand daaraan ter zake een voorschot aan opdrachtgever te vragen. Klaver Van der Hooft Posch Advocaten is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde.

Art. 9 Beëindiging/sluiting/archivering:

Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van een dossier ontvangt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden afgegeven, evenals de originele (grosse van) rechterlijke uitspraken. Het overige dossier wordt door Klaver Van der Hooft Posch Advocaten gearchiveerd en gedurende ten hoogste 7 jaar na de datum van sluiting bewaard. De opdrachtgever dient originele rechterlijke uitspraken goed te bewaren; aan het opvragen van duplicaten, voor zover mogelijk, zijn kosten verbonden, die voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Art. 10 Verjaring:

Het recht tot tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken verjaart twintig jaren na de datum van het onherroepelijk worden van de uitspraak. De verjaringstermijn bedraagt vijfjaren voor wat betreft hetgeen op grond van de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient opdrachtgever na sluiting van het dossier er zelf op toe te zien dat rechten bewaard worden en heeft Klaver Van der Hooft Posch Advocaten ter zake geen taak of verantwoordelijkheid.

Art. 11 Klachten:

In geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening dan wel hetgeen ter zake in rekening gebracht is, kunnen partijen zich terzake wenden tot mr. M.A.Th. Klaver of indien het haar betreft tot mr. R. van der Hooft.