Rechtsgebieden

Aanbestedingsrecht

Wanneer overheden en andere publiekrechtelijke instellingen een opdracht willen verstrekken, dan moeten zij deze veelal aanbesteden volgens de regels van het (Europese) aanbestedingsrecht. Hierbij dienen zij rekening te houden met de algemene en fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht.Met betrekking tot het aanbestedingsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Begeleiding en coördinatie van het gehele aanbestedingstraject
 • Beoordelen van aanbestedingsdocumentatie
 • Juridische adviezen over aanbesteding en/of de gunning
 • Geschillenbeslechting (ADR (arbitrage) en gerechtelijke procedures) ten aanzien van conflicten over aanbestedingstrajecten

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht bevat vele facetten. Daarbij valt te denken aan de klassieke aansprakelijkheidsvraagstukken, zoals het verhalen van schade of het voeren van verweer in zaken waarin het gaat om een onrechtmatige daad of een wanprestatie. Ook beroepsaansprakelijkheid (fouten gemaakt door bijvoorbeeld artsen, advocaten, architecten, constructeurs en accountants) is een onderwerp dat vaak inzet van een procedure kan zijn. Daarnaast komt het aansprakelijkheidsrecht aan de orde bij zaken die betrekking hebben op werkgeversaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid.

Met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid werknemers
 • Arbeidsongevallen

Ambtenarenrecht

Een ambtenaar is iemand die is aangesteld om in de openbare dienst werkzaam te zijn. Het ambtenarenrecht lijkt op sommige punten op het arbeidsrecht, maar er zijn toch verschillen. Zo werkt een ambtenaar niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een aanstelling. Ook heeft u als ambtenaar te maken met besluiten.

Met betrekking tot het ambtenarenrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Herplaatsingsbesluiten | Ontslagbesluiten | Salarisbesluiten
 • Reorganisaties
 • Schorsing
 • Disciplinaire maatregel(en)
 • Officiële beoordelingen werknemers
 • Pensioen
 • Arbeidsomstandigheden

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Een werknemer is iemand die zich er door middel van een arbeidsovereenkomst toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. Tussen beide partijen kunnen tal van problemen en/of verschillende denkwijzen ontstaan.

Met betrekking tot het arbeidsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • Achterstallig loon / Doorbetaling salaris
 • Ontbindingsprocedures
 • Ontslagkwesties
 • Arbeidsongeschikte werknemers
 • Bedrijfsreorganisaties
 • Concurrentiebedingen
 • Medezeggenschap
 • Bedrijfsadvisering P & O (Human Resource Management)

Arbitrage

Indien het bij een conflict noodzakelijk is dat het rechtsprekend orgaan specialistische kennis heeft omtrent bepaalde zaken, is het raadzaam met de wederpartij overeen te komen om geschillen voor te leggen in arbitrage. Dat kan bij het aangaan van een samenwerking maar ook nadat een geschil is ontstaan.

Wij bieden u juridisch advies en ondersteuning bij de procedure van een arbitrage.

Bestuursrecht

Kort gezegd regelt het bestuursrecht de verhouding tussen overheid en burgers. Het gaat dan om de voorwaarden waaraan besluiten van de overheid moeten voldoen en over de manier waarop een burger tegen een besluit op kan komen.

Met betrekking tot het bestuursrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Advisering voor en tegen overheden
 • Bestuursprocesrecht
 • Ruimtelijke ordening
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Planschade werknemers
 • Onteigening

Bouwrecht

Het bouwrecht omvat al die rechtsregels welke tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Onze advocaten staan bij dit proces opdrachtgevers, maar ook aannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij met het geven van adviezen en het voeren van procedures.

Met betrekking tot het bouwrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Grondverwerving
 • Projectontwikkeling
 • Aanbestedingen
 • Algemene voorwaarden
 • Exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten
 • (Onder-)aannemingsovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid voor gebreken
 • Bouwtijdoverschrijding
 • Meer- en minderwerk

Contractenrecht

Commerciële contracten zijn van toepassing wanneer partijen de juridische aspecten van hun samenwerking wensen vast te leggen. Het is van belang dat de overeenkomsten op juiste wijze opgesteld en beoordeeld worden en dat er bij een geschil op een effectieve wijze geprocedeerd wordt.

Met betrekking tot het contractenrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Algemene voorwaarden
 • Koopovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Opstellen van overige contracten

Fusies en overnames

Een fusie of bedrijfsovername is vaak een langdurig proces en voor de meeste ondernemers geen dagelijkse bezigheid. Het is voor de koper van het bedrijf van belang te weten wat hij koopt, hoe de financiële positie van de onderneming is, of er uit het verleden nog claims zijn te verwachten, wat de vooruitzichten zijn, en wat de juridische status van belangrijke contracten is. Al deze factoren spelen een rol bij de bepaling van de voorwaarden waaronder de fusie of overname plaatsvindt: niet alleen de prijs, maar bijvoorbeeld ook garanties en de manier waarop de verkoper uittreedt uit de onderneming.

Met betrekking tot fusies & overnames bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Bedrijfsovernames
 • Onderhandelingen
 • Herstructureringen
 • Bedrijfsparticipaties
 • Management buy-in en buy-out
 • Splitsingen
 • Fusies
 • Due diligence onderzoek

Huurrecht

Het huurrecht regelt de verhoudingen tussen de huurder en verhuurder bij huur van woonruimte, kantoorruimte en middenstandsbedrijfsruimte.

Met betrekking tot het huurrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Huurovereenkomsten
 • Opzegging en ontruiming
 • Opleveringsproblematiek
 • Huurprijsbescherming
 • Indeplaatsstelling werknemers
 • Gebreken in of aan het gehuurde
 • Huurprijsaanpassingsprocedure

Incasso

In het zakelijk verkeer heeft men van tijd tot tijd te maken met afnemers die niet betalen. Onze advocaten kunnen de werkzaamheden met betrekking tot het incasseren van vorderingen bij debiteuren uit handen nemen. Daarbij wordt te allen tijde de klantrelatie gerespecteerd.

Met betrekking tot incasso’s bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Conservatoir of executoriaal beslag
 • Termijnen en termijnbewaking
 • Betalingsregelingen

Insolventie- en faillissementsrecht

Insolventie is de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. Het insolventierecht omvat alle juridische acties die ondernomen kunnen worden wanneer een onderneming of particulier in financieel zwaar weer verkeert en niet meer in staat is om zijn schuldeisers te betalen. Hierbij kan worden gedacht aan uitstel van betaling, faillissement of schuldsanering.

Met betrekking tot het insolventierecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Faillissementsverzoeken
 • Herstructurering of sanering onderneming
 • Voorkomen van insolventierisico’s
 • Begeleiden van doorstartscenario’s
 • Begeleiden van debiteurenincasso’s
 • Vestigen en uitwinnen van zekerheden

Intellectuele eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht (IE) regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen.

Met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Opstellen van (internationale) overeenkomsten
 • Advies geven over gebruik van intellectuele eigendomsrechten binnen uw onderneming
 • Licentieovereenkomsten
 • Auteursrechten
 • Handelsnamen werknemers
 • Modellen
 • Merkenrechten
 • Domeinnamen
 • Databankrechten
 • Portretrechten
 • Reclame- en marketingacties

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij partijen zonder tussenkomst van een rechter proberen door gesprekken onder leiding van een mediator zelf tot een oplossing te komen voor hun geschil. Partijen sluiten voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst waarin zij afspreken wat het onderwerp van de mediation is en wie de kosten van de mediation zal dragen. Als partijen tot een oplossing zijn gekomen, wordt de door partijen bereikte oplossing door de mediator in overleg met partijen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Ondernemings- en vennootschapsrecht

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met bedrijven met winstoogmerk, ondernemingen. Marktontwikkelingen, internationalisering en veranderende wet- en regelgeving stellen ondernemingen voortdurend voor strategische keuzes of aanpassingen van de bedrijfsvoering danwel de corporate structuur.

Met betrekking tot het ondernemings- en vennootschapsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Fusies en overnames
 • Financieringen
 • Oprichting van rechtsvormen
 • Joint ventures
 • Private equity
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Commerciële contracten
 • Uitkoop- of uitstoot procedures
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ontbinding van een VOF, C.V. of maatschap

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht betreft grote materiële en immateriële belangen. Relaties, zoals die tussen samenwonenden, gehuwden, kinderen en ouders, worden van rechtswege beschermd. Bij zowel het ontstaan als het ontbinden van deze relaties zijn er kwesties die afgesproken, vastgelegd of geregeld moeten worden.

Met betrekking tot het personen- en familierecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Echtscheidingen
 • Boedelscheidingen
 • Verdelingsprocedures
 • Ouderschapsplan
 • Alimentatie en omgang
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Vaststellen of wijzigen van gezag
 • Verrekenproblematiek
 • Pensioenkwesties

Strafrecht

In de wet, in algemene zin in het Wetboek van Strafrecht en daarnaast in een aantal bijzondere wetten, is het Nederlandse strafrecht geregeld. Welk gedrag strafbaar is en welke straffen daarvoor kunnen worden opgelegd, moet zijn vastgelegd in een wet. Iedereen kan met politie of justitie in aanraking komen, als verdachte, maar ook als slachtoffer van een strafbaar feit.

Met betrekking tot Strafrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Strafzaken algemeen
 • Strafzaken Jeugdigen
 • Jeugdrecht Civiel (waaronder OTS en UHP)

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het overkoepelende recht over alles dat te maken heeft met onroerend goed. Het omvat mede de juridische afwikkeling van projectontwikkeling, verkoop, koop, huur en verhuur en het bouwrecht dat onder het vastgoedrecht valt.

Met betrekking tot het onroerend goedrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

 • Civiel bouwrecht en projectontwikkeling
 • Koop en verkoop van vastgoed
 • Aanbesteding
 • Publiek-private samenwerking
 • Commerciële huur en verhuur
 • Juridische vormgeving van projecten en appartementencomplexen
 • Eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal
 • Onderhoud, renovatie, sloop en herstructurering
 • Omgevingsvergunningen/bestemmingsplannen