Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij partijen zonder tussenkomst van een rechter proberen door gesprekken onder leiding van een mediator zelf tot een oplossing te komen voor hun geschil. Partijen sluiten voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst waarin zij afspreken wat het onderwerp van de mediation is en wie de kosten van de mediation zal dragen. Als partijen tot een oplossing zijn gekomen, wordt de door partijen bereikte oplossing door de mediator in overleg met partijen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.